"การพัฒนาผ้าไหมไทยเพื่อการผลิตเสื้อผ้าสตรีมุสลิม"

2017-02-23T07:57:57.000Z, by ID-Society

อุตสาหกรรมสิ่งทอ และเครื่องนุ่งห่ม

เสื้อผ้าสตรีมุสลิม เป็นสินค้ากลุ่มเป้าหมายใหม่ของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม การพัฒนาคุณภาพผ้าไหมไทยให้เหมาะสมกับการตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีมุสลิมจึงมีความจำเป็นในการพัฒนาผ้าไหมไทยเพื่อเป็นแนวทางในการผลิตเสื้อผ้าสตรีมุสลิม  ซึ่งการพัฒนาคุณภาพผ้าไหมไทยในครั้งนี้ ได้คัดเลือกผ้าไหมจากแหล่งผลิตในแต่ละภูมิภาคของไทย  และคัดเลือกจากความหนาของผืนผ้าจำนวน 3 ระดับ คือ ผ้าเนื้อหนา ปานกลาง และบางเบา แล้วนำมาทดลองตกแต่งสำเร็จเพื่อพัฒนาคุณภาพผ้าไหมไทยให้เหมาะสมกับการตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีมุสลิม 2 วิธี คือการตกแต่งความนุ่ม และการตกแต่งทนยับของผ้าไหมไทย จากนั้นเปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพของผ้าไหมไทยจากการตกแต่ง 3 ด้าน คือ การทดสอบหาน้ำหนักของผ้า การทดสอบความคงทนต่อรอยยับของผ้า และการทดสอบความคงทนของสีผ้าไทยที่ผ่านการตกแต่ง

ขอบคุณภาพประกอบความรู้จาก www.pinterest.com

ซึ่งการทดสอบหลังการตกแต่งสำเร็จผ้าไหมไทย 4 ภาค พบว่าผ้าไหมของภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ ผ้าไหม 1 เส้นที่ผ่านการตกแต่งความนุ่มและตกแต่งทนยับ เพราะมีสมบัติทางกายภาพก่อนและหลังการตกแต่งมีความเหมาะสมในการตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีมุสลิมมากที่สุด

             การผลิตสินค้าเสื้อผ้าสตรีกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีความต้องการบริโภคเสื้อผ้าระดับกลางถึงระดับสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเสื้อผ้าที่มีรูปแบบสอดคล้องกับหลักศาสนาอิสลาม อาทิ ชุดอบาย่า ซึ่งเป็นชุดคลุม โครงสร้างหลวม ตัวยาวคร่อมเท้า ใช้สวมใส่ทุกวันในโอกาสที่ออกนอกบ้าน และต้องสวมใส่ควบคู่กับฮิยาบ ซึ่งเป็นผืนผ้า สี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ ทำหน้าที่ปกปิดบริเวณที่ศีรษะ คลุมผม และลำคอ ของสตรีมุสลิม ส่วนใหญ่นิยมตัดเย็บด้วยผ้าพื้นสีดำ มีน้ำหนัก มันวาว แต่มีน้ำหนักเบา การตกแต่งเสื้อผ้าและผ้าคลุมผมสตรีมุสลิม นิยมตกแต่งบริเวณคอเสื้อ ขอบแขน หรือชายเสื้อคลุม

ขอบคุณภาพประกอบความรู้จาก www.pinterest.com

จากข้อมูลการส่งออกเครื่องแต่งกายของมุสลิม จากกลุ่มผู้ประกอบการในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้พบว่ามูลค่าไม่ต่ำกว่า 126 ล้านบาทต่อปี โดยมีตลาดใหญ่คือประเทศมาเลเซีย ทั้งนี้ร้อยละ 80 เป็นชิ้นงานสำเร็จรูปที่สั่งนำเข้าไปติดแบรนด์ของมาเลเซีย เพื่อส่งขายประเทศเพื่อนบ้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกทอดหนึ่ง การวิจัยและพัฒนาคุณภาพสินค้าเสื้อผ้าสตรีมุสลิมให้ตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย ตลอดจนการขยายกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ และส่งเสริมการผลิตผ้าไหมพื้นเมืองของไทยให้กว้างไกล ควรให้ความสำคัญในการเลือกใช้ชนิดของผ้าที่มีสมบัติตรงกับความต้องการและถูกหลักศาสนาอิสลาม

ขอบคุณภาพประกอบความรู้จาก www.pinterest.com

การนำผ้าไหมไทยที่มีจุดเด่น มีเอกลักษณ์ในด้านความเงา วาว สวยงาม มีเนื้อผ้าคงรูปช่วยเสริมรูปทรงและความสง่าให้แก่ผู้ที่สวมใส่ การพัฒนาคุณภาพผ้าไหมไทยให้สอดคล้องกับลักษณะของเสื้อผ้าสตรีมุสลิม  ปัจจุบันเทคนิคการตกแต่งสำเร็จ (finishing) เป็นขั้นตอนการพัฒนาโครงสร้างภายในของเส้นใยก่อนการผลิตผืนผ้า การเสริมสมบัติผ้าไหมให้เป็นผ้าที่มีน้ำหนัก ทิ้งตัวได้ดี พลิ้วไหวความเคลื่อนไหวของร่างกาย  และสามารถทนต่อรอยยับได้ดี ดูแลรักษาง่าย จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจ

ขอบคุณภาพประกอบความรู้จาก www.pinterest.com

ดังนั้นการผลิตผืนผ้าไหมไทยที่มีน้ำหนัก สามารถปกคลุมเสื้อผ้าตัวในได้อย่างวางใจ ถือเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพผ้าไหมไทย เพื่อการผลิตเสื้อผ้าสตรีมุสลิม นับเป็นการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาสินค้าให้มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ยกระดับมาตรฐานสินค้า การสร้างตราสินค้า อีกทั้งเป็นการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพของกลุ่มต่างๆ ตลอดจนสร้างความมั่นคงของผ้าไหมไทยและเป็นแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทย

สนับสนุนบทความโดย ทีมงาน Colour way

เรียบเรียงโดย

สาคร  ชลสาคร

รัตนพล  มงคลรัตนาสิทธิ์

อุไรวรรณ คำสิงหา

กิติยาพรรณ โพธิ์ล่าม

ชนากานต์  เรืองณรงค์

สาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

-------------------------------------------------------------

ที่มา : THTI สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

ขอบคุณภาพประกอบความรู้จาก www.pinterest.com

2017-02-23T07:57:57.000Z, by ID-Society

อุตสาหกรรมสิ่งทอ และเครื่องนุ่งห่ม