กสอ.เผยผลการประกวดบรรจุภัณฑ์ระดับภูมิภาคเอเชีย AsiaStar Awards 2017 ไทยได้รับ 21 รางวัล

2018-01-03T09:41:06.000Z, by ID-Society

อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเผยผลการประกวดบรรจุภัณฑ์ระดับภูมิภาคเอเชีย AsiaStar Awards 2017 ไทยได้รับ 21 รางวัล พร้อมเตรียมจัดกิจกรรมครบรอบ 50 ปี สหพันธ์การบรรจุภัณฑ์แห่งเอเชีย (APF) ร่วมกับ 15 ประเทศสมาชิก

ตามที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะสมาชิกกิตติมศักดิ์ สหพันธ์การบรรจุภัณฑ์แห่งเอเชีย (The Asian Packaging Federation : APF) ซึ่งประกอบด้วยประเทศสมาชิกทั้งสิ้น 15 ประเทศ ได้แก่ บังคลาเทศ จีน อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ศรีลังกา เวียดนาม ตุรกี อิหร่าน คาซักสถาน และประเทศไทย ได้จัดการตัดสินการประกวดบรรจุภัณฑ์ระดับภูมิภาคเอเชีย (AsiaStar Awards 2017) และการประชุม Board of Administration of APF ครั้งที่ 67th และ General assembly of APF ครั้งที่ 42nd เพื่อหารือด้านความร่วมมือในการพัฒนาด้านบรรจุภัณฑ์ระดับภูมิภาคเอเชียขึ้น ณ กรุงโคลัมโบ  สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ระหว่างวันที่ 11 – 14 ธันวาคม 2560

ศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Thailand Industrial Design Center: Thai-idc) โดยกลุ่มส่งเสริมการออกแบบอุตสาหกรรม กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เข้าร่วมเป็นหนึ่งในคณะกรรมการตัดสินการประกวด และเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว พร้อมด้วยผู้แทนจากศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย และอุปนายกสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย ในฐานะสมาชิกสามัญจากประเทศไทย ปรากฏว่ามีผลงานบรรจุภัณฑ์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ได้รับรางวัล AsiaStar Awards 2017 ทั้งสิ้น 170 รางวัล จากผลงานที่ส่งเข้าประกวดรวมทั้งสิ้น 233 ผลงาน จาก 10 ประเทศสมาชิก โดยผลงานบรรจุภัณฑ์จากประเทศไทย ได้รับรางวัล AsiaStar Awards 2017 ทั้งสิ้น 21 รางวัล จากที่ส่งเข้าประกวดทั้งสิ้น 25 ผลงาน โดยแบ่งออกเป็น ประเภทบรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจำหน่าย (Consumer Package) จำนวน 6 รางวัล ประเภทบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง (Transportation Package) จำนวน 1 รางวัล และประเภทบรรจุภัณฑ์ระดับนักเรียน นักศึกษา (Student Category) จำนวน 14 รางวัล

2018-01-03T09:41:06.000Z, by ID-Society

อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์