ฝึกอบรมโครงการส่งเสริมด้านการเกษตร โดยการพัฒนาสินค้า หัวข้อ Food Packaging and Design

2017-12-26T09:14:02.000Z, by ID-Society

อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์

ศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Thailand Industrial Design Center: Thai-idc) โดยกลุ่มส่งเสริมการออกแบบอุตสาหกรรม กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ร่วมกับสถาบันอาหาร จัดการฝึกอบรม ให้กับเจ้าหน้าที่ของ National Post Harvest Centre (NPHC) ของราชอาณาจักรภูฏาน โครงการส่งเสริมด้านการเกษตร โดยการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ OGOP หัวข้อ “Food Packaging for Business Success” และ “Packaging Design for Food and Agriculture Products and Marketing” ในวันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 08.45 - 16.00 น. ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 2 อาคารศูนย์ออกแบบฯ (Thai-idc) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล้วยน้ำไท โดยได้รับเกียรติจากรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม) เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม

2017-12-26T09:14:02.000Z, by ID-Society

อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์