เพชรสังเคราะห์ : ความท้าทายใหม่ อุตสาหกรรมอัญมณีไทย

2017-02-23T04:56:14.000Z, by ID-Society

อุตสาหกรรมสิ่งทอ และเครื่องนุ่งห่ม

เพชรจัดเป็นอัญมณีที่เป็นที่รู้จักและเป็นที่นิยม อย่างสูง ในแต่ละปีมีการใช้เพชรในอุตสาหกรรม อัญมณีและเครี่องประดับเป็นจำนวนมาก เรียกได้ว่า เครื่องประดับแทบทุกชนิดมักมีเพชรเป็นองค์ประกอบ เพชรจัดเป็นแร่ที่เกิดตามธรรมชาติ มีองค์ประกอบ หลักเป็นคาร์บอน (Carbon) มีความแข็งเท่ากับ 10 ตามโมห์สเกล จัดว่าแข็งที่สุดในแร่ทั้งหมดที่พบใน โลก เพชรตามธรรมชาตินั้นเกิดใต้พื้นโลกที่มีความลึก มากกว่า 100 กิโลเมตร ภายใต้สภาวะความร้อนและ ความดันมหาศาล เพชรทั้งหมดที่เราใช้กันอยู่นั้น ถูกพาขึ้นมาสู่ผิวโลกโดยการพาของแมกมาใต้พื้นโลก เมื่อหลายร้อยล้านปีมาแล้ว

ขอบคุณภาพประกอบความรู้จาก www.pinterest.com

จากความนิยมเพชรที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา ทำให้เพชรกลายเป็น อัญมณีที่มีความต้องการสูง และอุตสาหกรรมเพชรก็ จัดว่าเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีมูลค่าการค้าสูงมาก อีกด้วย ซึ่งผลกระทบจากความนิยมเพชรนี้เองที่เป็น แรงผลักดันให้เกิดการนำอัญมณีชนิดอื่น ที่มีลักษณะ คล้ายเพชรมาใช้ประดับเลียนแบบเพชร หรือที่เรามัก เรียกกันว่า เพชรเลียนแบบ (Diamond simulants)

โดยในตลาดทุกวันนี้ ก็มีเพชรเลียนแบบหลาก หลายชนิด ทั้งชนิดที่เป็นอัญมณีธรรมชาติ และชนิด ที่เป็นอัญมณีที่มนุษย์สังเคราะห์หรือประดิษฐ์ขึ้น กลุ่มอัญมณีธรรมชาติที่เป็นที่รู้จักกันดี อาทิ เพทาย ไร้สี (Colorless zircon) แซปไฟร์ไร้สี (colorless sapphire) เป็นต้น และส่วนที่มนุษย์สังเคราะห์ ทำขึ้น เช่น คิวบิกเซอร์โคเนีย (Cubic zirconia) มอยซาไนต์ (Moissanite) เป็นต้น แต่ทั้งนี้ในช่วง ทศวรรษที่ผ่านมา เทคโนโลยีต่างๆ ได้มีการพัฒนาไป อย่างรวดเร็ว ไม่เว้นแม้แต่เทคโนโลยีการสังเคราะห์ เพชร ซึ่งการพัฒนาดังกล่าวทำให้เกิดอัญมณีชนิด ใหม่เข้าสู่อุตสาหกรรมที่เราเรียกว่า เพชรสังเคราะห์ (synthetic diamond)

เทคโนโลยีในการสังเคราะห์เพชรนั้นมีการ คิดค้นและพัฒนามานานนับจากช่วงหลังสงครามโลก ครั้งที่ 2 แต่ในอดีตเพชรสังเคราะห์จะถูกใช้ใน อุตสาหกรรมอื่นๆ เนื่องจากคุณสมบัติด้านความแข็ง เช่น นำไปทำผงขัด หรือการใช้ประกอบการทำ อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ต่างๆ สาเหตุเพราะยัง ไม่สามารถผลิตให้มีขนาด ความใส รวมทั้งสี ที่สามารถนำมาใช้เป็นอัญมณีได

ขอบคุณภาพประกอบความรู้จาก www.pinterest.com

จนกระทั่งช่วงปี ค.ศ.1970 เป็นต้นมาจึงเริ่มมี การพัฒนากระบวนการสังเคราะห์เพชรที่มีคุณภาพ สูงเพื่อใช้เป็นอัญมณี (gem-quality synthetic diamond) แต่ในช่วงแรกเพชรที่สังเคราะห์ได้นั้นมัก มีสีน้ำตาลจึงยังไม่เป็นที่นิยมมากนัก ต่อมาเมื่อ เทคโนโลยีได้รับการพัฒนาจนสามารถผลิตเพชร สังเคราะห์ที่มีความขาว สะอาด จนเป็นที่ต้องการของ ตลาด เพชรสังเคราะห์จึงเริ่มเข้าสู่อุตสาหกรรม อัญมณีอย่างแท้จริงนับจากปี ค.ศ. 2000 เป็นต้นมา กระบวนการสังเคราะห์เพชรนั้นมีหลักๆ ด้วย กัน 2 วิธี คือ กระบวนการใช้ความร้อน และความดัน สูง หรือ High Pressure High Temperature นิยม เรียกกันสั้นๆ ว่า HPHT และกระบวนการ Crystal Vapor Deposit หรือ CVD ซึ่งทั้งสองกระบวนการนี้ ล้วนแล้วแต่สามารถผลิตเพชรสังเคราะห์ที่มีคุณภาพ สูงได้ นอกจากเพชรขาวแล้ว ในปัจจุบันเหล่าเพชรสี ไม่ว่าจะเป็นสีฟ้า สีเหลือง สีชมพู ก็สามารถผลิตได้ อีกด้วย

ขอบคุณภาพประกอบความรู้จาก www.pinterest.com

การตรวจสอบเพชรสังเคราะห์ออกจากเพชร ธรรมชาตินั้น ได้มีการศึกษา วิจัย และมีบทความตี พิมพ์ออกมาในแวดวงวิชาการกันอย่างมากในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาโดยห้องปฏิบัติการชั้นนำต่างๆ ของโลก ซึ่ง ถ้ากล่าวถึงในแง่การตรวจสอบ ต้องบอกได้ว่า ห้อง ปฏิบัติการส่วนใหญ่ที่มีเครื่องวิเคราะห์ และเทคนิคที่ พร้อมนั้น สามารถตรวจสอบแยกเพชรธรรมชาติออก จากเพชรสังเคราะห์ได้อย่างแน่นอน

ขอบคุณภาพประกอบความรู้จาก www.pinterest.com

แต่เนื่องจากปัจจุบันการผลิตเพชรสังเคราะห์มี แนวโน้มที่จะเพิ่มจำนวนมากขึ้น และผลจากการ พัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีต่างๆ ทำให้ต้นทุน การผลิตเพชรสังเคราะห์ต่ำลงอย่างมาก ทำให้ใน ปัจจุบันพบว่า มีเพชรสังเคราะห์เข้ามาขายในตลาด เพิ่มขึ้นอย่างมาก ทำให้เกิดปัญหาสำคัญใน อุตสาหกรรมไทยที่ผู้ประกอบการเป็นกังวล นั่นคือ เพชรสังเคราะห์ : ความท้าทายใหม่ อุตสาหกรรมอัญมณีไทย เรื่อง : ทนง ลีลาวัฒนสุข เรื่องการปะปนของเพชรสังเคราะห์กับเพชรธรรมชาติ โดยเฉพาะในกลุ่มเพชรที่มีขนาดเล็ก เช่น เพชรขนาด ต่ำกว่า 15 สตางค์ ที่มักจะมีการซื้อขายกันเป็นหมู่ ครั้งละหลายเม็ด โดยทั่วไปไม่สามารถตรวจสอบได้ ทุกเม็ด ซึ่งการปะปนดังกล่าวไม่เพียงกระทบความ เชื่อมั่นในการซื้อเพชรของผู้บริโภคทั่วไป แต่ยัง กระทบถึงความเชื่อมั่นในการค้าเพชรของทั้งห่วงโซ่ อุปทานของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ เพราะเพชรจัดเป็นอัญมณีที่มีการใช้ประกอบในการ ผลิตเครื่องประดับแทบทุกประเภทดังที่กล่าวมาแล้ว

ขอบคุณภาพประกอบความรู้จาก www.pinterest.com

เพชรสังเคราะห์ที่มักถูกนำมาใช้ปะปนในกรณี นี้ พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพชรที่สังเคราะห์จาก กระบวนการ CVD ซึ่งเป็นวิธีการที่มีต้นทุนที่ต่ำกว่า กระบวนการ HPHT ซึ่งมักนิยมใช้สังเคราะห์เพชรที่มี ขนาดใหญ่ และสามารถผลิตได้ในจำนวนที่มากกว่า โดยเฉพาะในกลุ่มเพชรเม็ดเล็กๆ ปัญหาดังกล่าวจึง จัดเป็นปัญหาสำคัญที่ผู้ค้าเพชรและเครื่องประดับทั้ง ของไทยและทั่วโลกกำลังมีความวิตกกังวลอย่างยิ่ง

ขอบคุณภาพประกอบความรู้จาก www.pinterest.com

ในส่วนห้องปฏิบัติการ แม้ว่าการตรวจสอบ เพชรธรรมชาติจากเพชรสังเคราะห์จะเป็นวิธีที่ไม่ยาก นัก แต่การตรวจสอบเพชรขนาดเล็กๆ ก็มักเป็นความ ท้าทายเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเพชรเหล่านั้น ถูกฝังประดับอยู่ในตัวเรือนแล้ว เนื่องจากมีข้อจำกัด มากมายในเทคนิคกระบวนการตรวจสอบ แต่ใน ฐานะที่สถาบันเป็นหน่วยงานหลักของชาติซึ่งจะต้อง สนับสนุนอุตสาหกรรมให้เติบโตต่อไปได้ จึงได้ทำการ ศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคนิคการตรวจสอบของ สถาบันอย่างต่อเนื่อง ทำให้ปัจจุบันทางห้องปฏิบัติ การตรวจสอบอัญมณีมีเทคนิคการตรวจสอบแยก เพชรธรรมชาติออกจากเพชรสังเคราะห์ได้อย่างถูก ต้องและแม่นยำ ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับ อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่อง ประดับของไทยให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกที่ มีการแข่งขันสูงขึ้นตลอดเวลาได้อย่างเข้มแข็ง

ที่มา : GIT Magazine ฉบับประจำเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2557

เรื่องโดย : ทนง ลีลาวัฒนสุข

ขอบคุณภาพประกอบความรู้จาก www.pinterest.com

2017-02-23T04:56:14.000Z, by ID-Society

อุตสาหกรรมสิ่งทอ และเครื่องนุ่งห่ม